Algemene informatie

English below

Film inzenden?

Inzendingen worden voor nu stopgezet. Zodra er meer bekend is kunnen filmmakers, distributeurs en producenten die hun film willen insturen opnieuw worden gecontacteerd en verwittigd via de website. 

GEEN EDITIE IN 2019

De stichting achter Docfest Documentary Film Festival Maastricht stopt. Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van het filmfestvial wat per 2015 het jaarlijks terugkerend filmfestival was in Maastricht.

Docfest werd opgericht vanuit de ambitie om mensen met elkaar te verbinden door middel van documentairefilms en heeft een platform gecreëerd waarin documentaire filmmakers hun kennis en netwerk konden delen. Docfest heeft altijd gestreefd naar een vaste en betekenisvolle, culturele en sociaal-maatschappelijke waarde in Limburg én de grensregio op het gebied van documentairefilm. Het festival had een groeiend publieksaantal en bereikte diverse mensen met wisselende programmering, projecten, gesprekken en activiteiten voor jong en oud. En eigenzinnig filmfestival dat kon verrassen, verbinden en emotioneren. 

We danken alle subsidiënten, fondsen, partners, filmmakers, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers die het festival mede hebben mogelijk gemaakt. 

Voor dit jaar zal er geen editie plaatsvinden. Zodra er meer bekend is over de toekomst zal dit bekend worden gemaakt via onze website, social media kanalen en  media.

Vragen

Heb je vragen over Docfest? Neem contact met ons op via info@docfest.eu. Ben je van de pers? Neem contact op via richard@docfest.eu.

Frequently asked questions about Docfest

Submit a film?

Entries will be stopped for now. As soon as more is known, filmmakers, distributors and producers who want to submit their film will be contacted again and notified via the website.

When?

The foundation behind Docfest Documentary Film Festival Maastricht will stop. We are currently investigating the possibilities for the future of the film festival, which was the annually recurring film festival in Maastricht from 2015 till now.

Docfest was founded with the ambition to connect people through documentary films and has created a platform where documentary filmmakers could share their knowledge and network. Docfest has always strived for a fixed and meaningful, cultural and social value in Limburg and the border region in the field of documentary film. The festival had a growing audience and reached various people with varying programming, projects, conversations and activities for young and old. A quirky film festival that could surprise, connect and emotionally.

We thank all the subsidizers, funds, partners, filmmakers, visitors, employees and volunteers who helped make the festival possible.

There will be no edition for this year. As soon as more is known about the future, this will be announced via our website, social media channels and media. 

Questions

Do you have questions about Docfest? Please contact us via info@docfest.eu. Are you a member of the press? Please contact us via richard@docfest.eu.